Friday, February 19, 2016

Pradosh Days, Pradosham Dates 2016

Pradosh Vrat, which is also known as Pradosham in South India, is observed to seek blessings of Lord Shiva.

Pradosh Vrat is observed on both Trayodashi Tithis, i.e. Shukla Paksha Trayodashi and Krishna Paksha Trayodashi, in lunar month. Some people distinguish between Shukla and Krishna Paksha Pradosham. 

When Pradosham day falls on Monday it is called Soma Pradosham, on Tuesday it is called Bhauma Pradosham and on Saturday it is called as Shani Pradosham.


No comments:

Post a Comment